REGULAMIN PROMOCJI


„Promocja 5% ”

1. Organizatorem niniejszej promocji jest Adsystem sp. z o.o. z siedzibą Bielanach Wrocławskich,
adres: ul. Atramentowa 11, 50-040 Bielany Wrocławskie wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000229449, NIP 8942678597.
2. Niniejsza promocja trwać będzie do 30 kwietnia 2024 r.
3. Niniejsza promocja adresowana jest do klientów ADSYSTEM będących konsumentami lub
przedsiębiorcami. Z niniejszej promocji nie mogą skorzystać pracownicy Organizatora.
4. Niniejsza promocja polega na możliwości zamówienia produktów z kategorii outdoor (namioty
reklamowe, bramy reklamowe, słupki reklamowe, flagi i windery reklamowe, trunki, leżaki
reklamowe, potykacze reklamowe, pufy reklamowe i siedziska) z 5% rabatem udzielonym od
ceny katalogowej produktu.
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – adresu e-mail w celu otrzymywania
informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych ofertach
handlowych, jak również w celu otrzymywania ofert marketingowych na podany przez
Uczestnika adres e-mail od Adsystem Sp. z o.o.
6. Promocja dotyczy tylko jednego zamówienia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanego mu przez Uczestnika pliku.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w następujących
przypadkach: (i) zmiana przepisów prawa, zmiana orzecznictwa, zmiana podejścia organów
administracji publicznej, w zakresie, w jakim dotyczą regulaminu, (ii) istotna zmiana praktyk
rynkowych, w zakresie w jakim dotyczy regulaminu, (iii) usunięcie ewentualnych niejasności
interpretacyjnych regulaminu, (iv) konieczność przeciwdziałania naruszeniom regulaminu, (v)
uzasadnione zmiany okoliczności biznesowych, które obiektywnie uniemożliwiają lub istotnie
utrudniają realizację regulaminu. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej wersji
regulaminu. Zmiany regulaminu będą zawsze odnosić skutek na przyszłość, od momentu
opublikowania zmiany. Prawa nabyte przed zmianą pozostają niezmienione.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących danych osobowych,
reklamacji oraz odstąpienia od umowy, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu
internetowego Adsystem, dostępnego na stronie
https://www.adsystem.pl/information#shop-regulation